Daily Archives: November 29, 2011

School time “Fethiye Camii”

Fethiye Camii, Fethiye Mosque, Fatih Çarşamba, Balat, pentax k10d , photo by ozgur ozkok

Fethiye Camii, Fethiye Mosque, Fatih Çarşamba, Balat, pentax k10d , photo by ozgur ozkok

This love is complete,complete,complete.
And this separate self is imaginary,imaginary,imaginary.
This light is glorious,glorious,glorious.
Today there is union,union,union!

Mevlana Rumi