Daily Archives: November 11, 2010

Makbul İbrahim Paşa Camii

Makbul İbrahim Paşa Camii,  Karaköy, İstanbul, pentax k10d

Makbul İbrahim Paşa Camii, Karaköy, İstanbul, pentax k10d